Adatkezelési tájékoztató 2018-07-19T06:36:48+00:00

FOSTER KFT.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2018. május 25-től

 

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A Foster Kft. több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A Foster Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

A Tájékoztató megismerhetősége és frissítése

A Foster Kft. fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. A változások követése érdekében javasoljuk a www.fosterkft.hu rendszeres megtekintését.

Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérése esetén a módosításokról e-mailben értesítést, vagy a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát megküldjük Önnek.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?
A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezelünk. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatai a Foster Kft. üzemeltetője kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. II. em. 3.
E-mail címünk: privacy@fosterkft.hu
Webcímünk: www.fosterkft.hu
Telefonszámunk: +36 66 445 604

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos feladatait adatvédelmi tisztviselő látja el, akinek elérhetősége megegyezik a fentiekkel.

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?
A személyes adatokat többnyire a Foster Kft. a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában teheti ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A Foster Kft. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért a megadás után a Foster Kft. felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint A 2016/979. EU Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a Foster Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Elkötelezettek vagyunk az Érintettek jogainak biztosításában, ezért bejelentése, panasza esetén kérjük bennünket keressen fel először, hogy a leggyorsabban tudjuk teljesíteni kérelmét!

A jogszabályoknak megfelelve Ön, mint Érintett az alábbi jogait gyakorolhatja:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–           az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről

–           az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–           az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

–           az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

–           az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

A z Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga)

Jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.    Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu                      Web: http://naih.hu

 1. A személyes adatkezelési tevékenységek

 

A WWW.FOSTERKFT.HU HONLAP SÜTI(COOKIE) ÉS TECHNIKAI ADATOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

A cookie-król:

A www.fosterkft.hu honlap a látogatás során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor a látogatókról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) és a GDPR 6. cikk a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkciónak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító adatokat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor fontos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A gomb melletti szövegen utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-Us/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A webáruház böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

A honlap meglátgatásakor a webszerver automatikusan naplózza a látogató tevékenységét.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A honlap által generált azonosító szám, dátum, időpont, a meglátogatott aloldal.

Milyen célból történik a személyes adat kezelése?

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megelőzése érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének:

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Foster Kft. fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatokat két hétig őrizzük meg.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A látogatók adatait a DoclerNet Hosting Kft. tárhelyén tároljuk.

A DoclerNet Hosting Kft. a következő címeken elérhető:

Postai címük: 1101 Budapest, Expo tér 5-7
E-mail címük: info@doclernet.hu
webcímük: https://www.doclernet.hu
Telefonszámuk: +36 1 432 3133
 • Az alkuszi megbízás alapján folytatott adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő és az ügyfél között létesítendő, vagy megkötött szerződés teljesítése, amely a Bit. 135. § (1) bekezdése szerinti biztosítási szerződéshez szükséges igényfelmérésre a szerződés megkötésére, gondozására és/vagy a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb ügyintézésre, eljárások és kárrendezés lebonyolítására, valamint a szerződés felmondására vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk b) pontja, azaz az Adatkezelő és az ügyfél között szerződés megkötése és annak teljesítése főtevékenységével kapcsolatban a személyes adatok megadása, akár az internetes felületen, akár e-mailben, akár telefonon, minden esetben önkéntes.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok megadása nem kötelező, az adatok megadásának megtagadása esetén az Adatkezelő nem tudja az ügyféllel a szerződést kötni, illetve a szerződésben vállalt kötelezettégeit teljesíteni.

Az érintettek köre:

Az Adatkezelő a biztosítási szerződés megkötésére, kezelésére és/vagy a biztosítási jogviszonnyal és/vagy az Alkusz tevékenységével összefüggésben, bármilyen ügyintézésre, eljárásra megbízást adó természetes személyeknek és ezek kapcsolattartóinak, valamint akár kedvezményezettként, akár biztosítottként a biztosítási szerződés részeseinek, vagy biztosítási szerződésben egyéb módon érintetteknek az adatait kezeli.

Kezelt adatok köre:

Adatkezelő, csakis azon személyes adatokat kezeli, melyek elengedhetetlenül szükségesek a kezdeményezett biztosítási szerződés létrejöttéhez, módosításához, fenntartásához és a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb okból kötelező a kezelésük.

Az Adatkezelő különleges adatot akkor jogosult kezelni, ha ahhoz az ügyfél írásban hozzájárult, vagy az adott ügyben a törvény elrendeli.

Az alkuszi megbízási szerződés személyes adatai

név; születési hely, idő; anyja neve; lakcím; levelezési cím; személyi igazolvány száma; vezetői engedély száma; útlevél száma

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a kezelt adatokat a szerződés megszűnését követő igényelévülés idejéig 5 évig őrzi meg.

Címzettek köre: a szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név Elérhetőség Tevékenység Érintettek és adataik
1. A Foster Kft. aktuális biztosításközvetítőinek neve és elérhetőségeik a http://www.fosterkft.hu/munkatarsaink/# oldalon találhatók biztosításközvetítés az ügyfelek számára az ügyfelek és adataik
2. JADE-SZOFT Kft. 1125 Budapest, Diós árok 55.

info@brokka.hu
www.brokka.hu

+3630211 0481

Ügyféladatok nyilvántartása a Foster Kft. alkuszi megbízásából fakadó biztosítási ügylettel érintett személyek
3. WEBPIARE s.r.o. Szlovákia

94501 Komárno Hradná ul. 9/2.

info@webpiare.com www.webpiare.com

Ügyfél ajánlatok kezelése a Foster Kft. alkuszi megbízásából fakadó biztosítási ügylettel érintett személyek
4. BLASTER Kft. 5600 Békéscsaba, Lencsési út 64. II. em. 5. Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása a Foster Kft. alkuszi megbízásából fakadó biztosítási ügylettel érintett személyek
5. DoclerNet Hosting Kft.

 

1101 Budapest, Expo tér 5-7.
info@doclernet.hu
https://www.doclernet.hu+36 1 432 3133
Tárhely szolgáltatás
 • Igényfelmérő lapok körében történő adatkezelés

Adatkezelés célja:

Az Adatokat az érintettek számára legelőnyösebb biztosítási ajánlat elkészítése céljából kezeli az adatkezelő.

Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő és az ügyfél között megkötött szerződés teljesítése, amely a Bit. 135. § (1) bekezdése szerinti biztosítási szerződéshez szükséges.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok megadása nem kötelező, az adatok megadásának megtagadása esetén az Adatkezelő nem tudja az ügyféllel a szerződést kötni, illetve a szerződésben vállalt kötelezettégeit teljesíteni.

Az érintettek köre:

Az Adatkezelő a biztosítási szerződés megkötésére, kezelésére és/vagy a biztosítási jogviszonnyal és/vagy az Alkusz tevékenységével összefüggésben, bármilyen ügyintézésre, eljárásra megbízást adó természetes személyeknek, valamint akár kedvezményezettként, akár biztosítottként a biztosítási szerződés részeseinek, vagy biztosítási szerződésben egyéb módon érintetteknek az adatait kezeli.

Kezelt adatok köre:

 • Életbiztosítási típusú igényfelmérő;

a biztosítás megkötésének célja, értékkövetés választása, a Teljes Költségmutató fogalmának ismerete, jelentősége, a befektetésre vonatkozó Alapkezelők ismerete, hozamok működésének ismerete, a díjfizetés szüneteltetésének, a fizetési kötelezettség, fizetés csökkentésének szabályai, a megtakarításra vonatkozó tervek, részvétel a befektetési döntésekben, kockázatvállalási hajlandóság, kockázati biztosítási költségek, a díjfizetés devizaneme, korábbi megtakarítási célú életbiztosítások, az igényelt biztosítás időtartama, biztosítási összege, díjfizetés gyakorisága, összege, kiegészítő biztosítási védelem igénye, további biztosítottak bevonása a szerződésbe, dohányzásra, veszélyes/extrém sportra, egészségre ártalmas munkahelyre, munkatevékenységre, külföldi munkavégzésre, meglévő betegségre, gyógyult betegségre, egészséget befolyásoló balesetre, műtétekre, orvosi kezelésre, gyógyszerszedésre vonatkozó kérdésekre adott válaszok.

 • Lakásbiztosítási típusú igényfelmérő;

Ingatlan típusa, irányítószám, cím, alapterület, építési év, együttlakók száma, ingatlan elhelyezkedése, ingatlan jellege, készültsége, tetőzet, falazat, emeletek száma, ingatlan helye, háztartási ingóságok, értékőrző ingóságok, értéktárgyak, különleges ingóságok, nagy értékű, ingóságok, melléképületek (falazat, tetőzet), más kockázatviselési helyszínen lévő ingatlan és ingóságok, családi élet/balesetbiztosítás, felelősségbiztosítás típusa, összege, assistance biztosítás, elfolyt víz, felújítás, vandalizmus, garázsban tárolt járművek, vállalkozás biztosítása, nem lakáscélú ingatlan, szabadban tárolt vagyontárgyak, különleges üveg.

 • Utasbiztosítási típusú igényfelmérő;

úticél, utazás jellege, időtartama, biztosítottak születési dátuma, neve, személy igazolvány száma, vagy jogosítvány száma, vagy útlevél száma.

 • Gépjármű típusú igényfelmérő;

szerződés megkötésének oka, nyilatkozattétel korábbi szerződésről, amennyiben szerződő rendelkezett 2 éven belül azonos gépjármű kategóriában kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel, a korábbi szerződés kezdete, vége, előzményszerződés biztosítója, okozott károk darabszáma, a káresemény időpontja(i), bonus-malus fokozat, a szerződés folyamatossága (9 hónap folyamatosság), amennyiben szerződő rendelkezik azonos gépjármű kategóriában kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel, a párhuzamos szerződés kezdete, vége, a szerződés biztosítója, okozott károk darabszáma, a káresemény időpontja(i), bonus-malus fokozat, évforduló dátuma, választott díjfizetési mód és ütem, szerződő/biztosított személye (eltérő, azonos, és jogi vagy magán személy) forgalmi engedélybe bejegyzett irányítószám, szerződő iskolai végzettsége, munkavégzés típusa, neme, születési dátuma, jogosítvány megszerzésének éve, gyermek születési dátuma, jogi személy esetén: irányítószám, TEAOR szám, TEAOR besorolás, adószám, jármű: kategória, évjárat, gyártmány, típus, Magyarországi forgalomba helyezés ideje, hengerűrtartalom, saját tömeg, össztömeg, rendszám, alvázszám, motorszám, forgalmi engedély szám, teljesítmény, motor üzemmódja, felhasználás, szállítható személyek száma, éves futásteljesítmény, EUROTAX kód, biztosítandó extra tartozékok, tulajdonszerzés ideje, használat kezdete, kockázatviselés kezdete, külföldi használat, jobbkormányos jármű, pótdíjak, telefon, e-mail kedvezmény, biztosító társaságok által felkínált kedvezmények igénybe vételére vonatkozó nyilatkozatok, biztosító társaságok által felkínált kiegészítő biztosítások igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok, szerződőd/biztosított neve, címe, levelezési címe, telefonszáma(i), e-mail címe(i), bank neve, bankszámlaszám, gyermek(ek) neve, születési dátuma, csoportos díjbeszedés esetén: beszedés kezdete/vége, összege, kedvezmények igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok.

 • Vállalati vagyon és felelősségbiztosítás típusú igényfelmérő:

vállalat neve, székhelye, adó és TEAOR száma, biztosítandó telephelyek címe, kapcsolattartó elérhetősége, biztosított vagyontárgyak értékelési módja, önrészesedés mértéke, igényelt biztosítási fedezetek, limitek, munkavállalói/tanulói létszám, biztosított vagyontárgyak – saját – idegen tulajdon- értéke, elektronikus berendezése felsorolása, értéke, géptörés biztosítása – gépek felsorolása/értéke, szállítmánybiztosítás – szállítás gyakorisága, járművek, rendszáma, gyártmánya, biztosítási összeg, igényelt kártérítési limitek, önrészesedés, tűz és üzemszünet biztosítás, felelősségbiztosítás – igényelt limitek, éves forgalom/éves bérköltség, termék felelősségbiztosítás – termék megnevezése, ITJ száma, területi hatálya, szolgáltatás felelősségbiztosítás – szolgáltatás megnevezése, területi hatálya, készpénztárolás módja, biztosítási összege, tűzvédelmi besorolás, elhelyezkedés, mechanikai védelem, egyéb védelem adatai.

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnésével, de legkésőbb az igényfelmérő lap kitöltésének keltétől számított 5 év elteltével.

Címzettek köre: a szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó(k) megnevezése:

Név Elérhetőség Tevékenység Érintettek és adataik
1. A Foster Kft. aktuális biztosításközvetítőinek neve és elérhetőségeik a http://www.fosterkft.hu/munkatarsaink/# oldalon találhatók biztosításközvetítés az ügyfelek számára az ügyfelek és adataik
2. JADE-SZOFT Kft. 1125 Budapest, Diós árok 55.

info@brokka.hu
www.brokka.hu

+3630211 0481

Ügyféladatok nyilvántartása a Foster Kft. alkuszi megbízásából fakadó biztosítási ügylettel érintett személyek
3. WEBPIARE s.r.o. Szlovákia

94501 Komárno Hradná ul. 9/2.

info@webpiare.com www.webpiare.com

Ügyfél ajánlatok kezelése a Foster Kft. alkuszi megbízásából fakadó biztosítási ügylettel érintett személyek
4. BLASTER Kft. 5600 Békéscsaba, Lencsési út 64. II. em. 5. Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása a Foster Kft. alkuszi megbízásából fakadó biztosítási ügylettel érintett személyek
5. DoclerNet Hosting Kft.

 

1101 Budapest, Expo tér 5-7.
info@doclernet.hu
https://www.doclernet.hu+36 1 432 3133
Tárhely szolgáltatás

 

 

 

 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezelés

Adatkezelés célja:

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség, Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. § (5) bekezdése. Az ügyfél a marketig célú megkereséshez történő hozzájárulását a megbízási szerződés aláírása alkalmával vagy a weboldalon keresztül adhatja meg. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny. Az érintett adatait az Adatkezelő a kommunikációs adatbázisában rögzíti, harmadik személynek nem adja ki.

Kezelt adatok köre:

Családi és utónév (születési név), születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím, agy tartózkodási hely azonosító okmány száma, annak típusa: az ügyleti megbízás teljesítésének körülményeivel összefüggő személyes adatok

Adatkezelés időtartama:

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Címzettek köre: a szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók adatai:

Név Elérhetőség Tevékenység Érintettek és adataik
1. A Foster Kft. aktuális biztosításközvetítőinek neve és elérhetőségeik a http://www.fosterkft.hu/munkatarsaink/# oldalon találhatók biztosításközvetítés az ügyfelek számára az ügyfelek és adataik
2. JADE-SZOFT Kft. 1125 Budapest, Diós árok 55.

info@brokka.hu
www.brokka.hu

+3630211 0481

Ügyféladatok nyilvántartása a Foster Kft. alkuszi megbízásából fakadó biztosítási ügylettel érintett személyek
3. WEBPIARE s.r.o. Szlovákia

94501 Komárno Hradná ul. 9/2.

info@webpiare.com www.webpiare.com

Ügyfél ajánlatok kezelése a Foster Kft. alkuszi megbízásából fakadó biztosítási ügylettel érintett személyek
4. BLASTER Kft. 5600 Békéscsaba, Lencsési út 64. II. em. 5. Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása a Foster Kft. alkuszi megbízásából fakadó biztosítási ügylettel érintett személyek
5. DoclerNet Hosting Kft.

 

1101 Budapest, Expo tér 5-7.
info@doclernet.hu
https://www.doclernet.hu+36 1 432 3133
Tárhely szolgáltatás
 • Vagyonvédelmi kamerarendszer adatkezelése

 

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő ügyfélszolgálati irodájában az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja:

Az ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása az ügyfélszolgálat területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelméhez.

Kezelt adatok köre:

Az ügyélszolgálatra belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Adatkezelés időtartama:

A felhasználás hiányában három munkanap [SzVMt. 31. § (3) bek.a) pont].

Címzettek köre: a szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók adatai:

Az Adatkezelésben nem működik közre Adatfeldolgozó.

 • Ügyfélszolgálati adatkezelés

 

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő ügyfélszolgálatának üzemeltetése és panaszkezelés. Az ügyfelek elérhetőségének, valamint az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetésének jegyzőkönyvben való rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikk c)), A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

 

Kezelt adatok köre:

Ügyfél neve, lakcíme, elérhetősége, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás elhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Címzettek köre: a szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók adatai:
Név Elérhetőség Tevékenység Érintettek és adataik
1. A Foster Kft. aktuális biztosításközvetítőinek neve és elérhetőségeik a http://www.fosterkft.hu/munkatarsaink/# oldalon találhatók érdeklődők, bejelentők ügyeinek intézése a tájékoztatást kérő, bejelentéssel élő személyek adatai
2. BLASTER Kft. 5600 Békéscsaba, Lencsési út 64. II. em. 5. Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása a tájékoztatást kérő, bejelentéssel élő személyek adatai
3. DoclerNet Hosting Kft.

 

1101 Budapest, Expo tér 5-7.
info@doclernet.hu
https://www.doclernet.hu+36 1 432 3133
Tárhely szolgáltatás a tájékoztatást kérő, bejelentéssel élő személyek adatai
 • Talált tárgyakkal összefüggő adatkezelés

 

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő ügyfélszolgálatán talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, illetve a találó értesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikk c)), a Ptk. 5:54. §-a.

 

Kezelt adatok köre:

A találás dátuma, időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, a raktározás helye, a találó és átadás esetén az átvevő aláírása.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatkezelő nem tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségének.

Adatkezelés időtartama:

Az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.

Címzettek köre:

A talált tárgyakkal kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók adatai:

Az Adatkezelésben nem működik közre Adatfeldolgozó.

 • Reklám célú megkeresés email-ben

Adatkezelés célja:

Az ügyfelek tájékoztatása az aktuális biztosítási termékekről, valamint a biztosítási piac változásairól, lehetőségeiről.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

Hozzájárulását bármikor, korlátlanul és ingyenesen visszavonhatja!

Természetesen ezután is bármikor újra regisztrálhat szolgáltatásunkra!

 

Kezelt adatok köre: az érintett vezetékneve, keresztneve és e-mail címe.

Adatkezelés időtartama:

A személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Címzettek köre:

A hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók adatai:
Név Elérhetőség Tevékenység Érintettek és adataik
1. miniCRM 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
help@minicrm.hu www.minicrm.hu+36-1-999-0402
A levélküldő szolgáltatás keret programjának biztosítása Hírlevelet kérő személyek.

 

 

 

 • Reklám célú megkeresés telefonon

Adatkezelés célja:

Az ügyfelek tájékoztatása az aktuális biztosítási termékekről, valamint a biztosítási piac változásairól, lehetőségeiről.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

Hozzájárulását bármikor, korlátlanul és ingyenesen visszavonhatja!

Természetesen ezután is bármikor újra regisztrálhat szolgáltatásunkra!

 

Kezelt adatok köre: az érintett vezetékneve, keresztneve és telefonszáma.

Adatkezelés időtartama:

A személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Címzettek köre:

A hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók adatai:
Név Elérhetőség Tevékenység Érintettek és adataik
1. miniCRM 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
help@minicrm.hu www.minicrm.hu+36-1-999-0402
A levélküldő szolgáltatás keret programjának biztosítása Hírlevelet kérő személyek.

 

 

 

 • Reklám célú megkeresés telefonon

Adatkezelés célja:

Az ügyfelek tájékoztatása az aktuális biztosítási termékekről, valamint a biztosítási piac változásairól, lehetőségeiről.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

Hozzájárulását bármikor, korlátlanul és ingyenesen visszavonhatja!

Természetesen ezután is bármikor újra regisztrálhat szolgáltatásunkra!

 

Kezelt adatok köre: az érintett vezetékneve, keresztneve és levelezési címe.

Adatkezelés időtartama:

A személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Címzettek köre:

A hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók adatai:
Név Elérhetőség Tevékenység Érintettek és adataik
1. miniCRM 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
help@minicrm.hu www.minicrm.hu+36-1-999-0402
A levélküldő szolgáltatás keret programjának biztosítása Hírlevelet kérő személyek.

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás